εὐλαβεῖς

εὐλαβής
taking hold well
masc/fem acc pl
εὐλαβής
taking hold well
masc/fem nom/voc pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Variantes textuelles du Nouveau Testament — Les variantes textuelles sont les altérations d’un texte qui surviennent par propagation des erreurs (intentionnelles ou accidentelles) des copistes. Ces altérations peuvent être la suppression ou la répétition d’un mot, ce qui arrive lorsque… …   Wikipédia en Français

  • боязнивыи — БО˫АЗНИВЫИ (6) пр. Боязливый, осмотрительный: боуди... не гърдъ бо˫азнивъ прѣдъ ц҃рьмь. Изб 1076, 61 об.; нъ д҃шею не бо˫азнивою исповѣданиѥ блюсти (ἀπτοήτῳ) ЖФСт XII, 125; Ѥсѣѥвлѩне Июдѣи бо суть родомъ, любьзни же соуть дроугъ дроугоу и инѣмъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благобоязнивыи — БЛАГОБО˫АЗНИВЫИ (42) пр. Почитающий бога, набожный, благочестивый: понѥже ѥдиною немоштьна имоушта. показа себѣ. се пострадавъ ѡ(т) безвештьствь˫а паче. или лѣности постави ноужьно ваше б҃очьстиѥ бл҃гобо˫азнивааго и б҃гочьстивааго брата нашего… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благобоязньныи — БЛАГОБО˫АЗНЬНЫИ (4*) пр. Почитающий бога, набожный, благочестивый: възвѣсти б҃олюбивыи сь еп(с)пъ ригинъ. и иже съ нимь бл҃гобо˫азньнии купрьскы˫а области. зинонъ и еугрии. (εὐλαβέστατοι) КЕ XII, 29б; бл҃гобо˫азньни бо боудете с҃ны из҃лвы. ст҃оѥ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • говѣти — ГОВѢ|ТИ (8*), Ю, ѤТЪ гл. 1. Почитать кого л., что л., поклоняться кому л., чему л.: ѥвлогии же говѣ˫аше ѥмѹ акы ѡц҃ю. ПрЛ XIII, 13в; мендошане же говѣ˫аху козлу ˫ако б҃у. ГБ XIV, 16г; сего ради поговѣи кр҃щнью. ˫ако достоино чти. неже всѩко говѣи …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мърдати — МЪРДА|ТИ (1*), Ю, ѤТЬ гл. Насмехаться, издеваться: кде кърмѧщиисѧ и ѹбогы˫а прѣзьрѧще. кде смѣющиисѧ присно и ѡ говѣныихъ не мърдающе (τοὺς εὐλαβεὶς ἐκμυκτηρίζοντες) СбТр XII/XIII, 20 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • PROSELYTI — dicti olim sunt, qui ex Gentilibus conversi ad Ecclesiam Iudaicam sese conferebant, veltotam Paedagogiam Mosaicam amplectebantur, vel in aliquibus solum ei se subiciebant. Unde Proselytus godwyno duplex fuit, Gerberith, i. e. Proselytus foederis …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ευλαβής — ές (ΑΜ εὐλαβής, ές) πλήρης σεβασμού προς τα θεία, ευσεβής, θεοσεβής («ἄνθρωπος δίκαιος καὶ εὐλαβής», ΚΔ) μσν. αρχ. 1. το ουδ. ως ουσ. τὸ εὐλαβές α) ευλάβεια, αφοσίωση («τὸ εὐλαβὲς τῆς περὶ τὸν θεῑον φόβον διαθέσεως», Ευσ.) β) ο φόβος, το δέος… …   Dictionary of Greek

  • κοπετός — ο (ΑM κοπετός) γοερός θρήνος που συνοδεύεται συνήθως από δαρμούς τού στήθους («συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῑς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ αὐτῷ», ΚΔ). [ΕΤΥΜΟΛ. < κόπτω, κατά το σχήμα ὕει «βρέχει»: ὑετός] …   Dictionary of Greek

  • μισευλαβής — μισευλαβής, ές (Α) αυτός που μισεί την ευλάβεια και τους ευλαβείς. [ΕΤΥΜΟΛ. < μισῶ* + εὐλαβής (πρβλ. αν ευλαβής, φιλ ευλαβής] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.